K.V.K.K. VE SÖZLEŞMELER

Finovatif Finans Teknolojileri A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Finovatif Finans Teknolojileri A.Ş. (“Finovatif”) (Mersis No: 0388081561600017) ürün ve hizmetlerinden faydalanan kişiler dahil, Finovatif ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işleyerek muhafaza edilmesine, verilerin güvenliğine büyük önem göstermektedir. Bu sorumluluğun farkında olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel veriler aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik ve diğer gerekli bilgilerinin kaydedilmesi; elektronik kanallar veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen süre boyunca saklanması, yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, BDDK, TCMB, MASAK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi ve belge saklama, raporlama, bilgi paylaşımı ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, talep ettiğiniz şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgi araştırmaları ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi, tanıtım faaliyetleri, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, insan kaynakları politikalarımızın/çalışmalarımızın yürütülmesi, şirketimiz ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin şirketimizin tarafınıza karşı tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile işlenmekte ve çözüm ortağımız olan yurt içi ve/veya yurt dışı yetkili kurumlara ve/veya Finans Kuruluşlarına aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra izni vermeniz durumunda size iletişim, tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması için işlenebilmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel veriler işbu metnin 1. Maddesine belirtilen gerekçelerle, Finovatif iş ortaklarına, tedarikçilere, Finovatif yetkililerine, hissedarlara, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, mevzuatın izin verdiği hallerde faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlara, yurt içi /yurt dışı finansal kuruluşlara, destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda Finovatif tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Finovatif’in sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel veriler KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahiplerinin, haklarına ilişkin taleplerini, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Finovatif’e iletmesi durumunda Finovatif talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Finovatif tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
  talep etme haklarına sahiptir.

5. Rıza Gerektirmeyen Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda; Finovatif’in, kişinin açık rızasını almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu sıfatıyla Finovatif’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Finovatif’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ve iletişim bilgileri ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamaları içeren imzalı talebini veya dilekçesini aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletmelidir.

 • Gül Sk. No:3/B Akatlar 34335 / Beşiktaş / İSTANBUL adresine posta ya da elden,
 • Taratarak, info@finovatif.com adresine elektronik posta yolu ile

Kişisel Verilerin Paylaşılmasına ve İşlenmesine Dair Onay

Müşteri (“İşbu onay beyanı kapsamında Finovatif Finans Teknolojileri A.Ş.’ye (“Finovatif”) (Mernis No: 0388081561600017) hizmet başvurusunda bulunan/hizmet alan/alacak kişi”) Finovatif nezdindeki her türlü bilgi ve belgelerinin ve kişisel verilerinin işlenip işlenmemesi, paylaşılması hususunda işbu onay metni ile Finovatif tarafından kendisine seçenek sunulduğunu, bilgi, belge ve verilerinin aşağıda belirtilen şekilde işlenmesini, paylaşılmasını istemediği takdirde bu metni onaylamama hakkının olduğunu bildiğini, işbu metni onayladığı takdirde; veri sorumlusu sıfatıyla Müşteri’ye her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, her türlü bilgilendirmelerin yapılabilmesi, kimlik tespit ve teyidinin yapılabilmesi, pazar araştırmalarının/ analizlerin/ tanıtımların yapılabilmesi, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, Finovatif’in tabi olduğu yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi, uluslararası yaptırımlar ve sair yükümlülüklere uyulabilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yerel ve uluslararası mevzuatın izin verdiği sair sebep ve amaçlar dahilinde resmi mercii ve sair kuruluşlardan Müşteri hakkında bilgi ve belge talep etmeye, alınan bilgi ve belgeleri işlemeye/aktarmaya yetkili olduğunu, Finovatif’in bu madde kapsamında bilgi, belge ve veri işleme ve paylaşımlarının Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kişisel verilerin korunması yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmeyeceğini, söz konusu kişisel verilerin, Finovatif ve her türlü hizmet kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabileceğini bildiğini, aldığı hizmetler ve sair her türlü bilgilerinin ve verilerinin, Finovatif’in bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan destek hizmetlerinin gerekliliği, sigorta tazminat değerlendirmeleri veya diğer sebeplerle yurtiçi veya yurtdışında herhangi bir yerde saklanabileceğini ve/veya işlenebileceğini, yine aynı surette Finovatif’in tabi olduğu mevzuata, yasal düzenlemelere, iç-dış kural ve politikalara uyum sağlayabilmesi ve imzalanan sözleşmeler kapsamında yükümlülüklerini ifa edebilmesi için Finovatif’in Müşteri hakkındaki genel nitelikli kişisel verileri fiziki, sözlü, elektronik ortam vesair mecralardan toplayabileceğini; herhangi bir baskı altında kalmaksızın özgür iradesi ile kabul ve beyan etmiş olacaktır. Müşteri, yukarıda sayılan bilgi/belge/veri işleme, aktarım ve toplama onayına binaen herhangi bir zamanda Finovatif’ten; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etme, verilerinin işlenme amacını, bu veriler ve bilgilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenme, gerek Finovatif kayıtlarında gerekse de Finovatif tarafından aktarılan üçüncü kişilerdeki eksik ya da yanlış verilerinin düzeltilmesini, verilerin işlenme sebebi ortadan kalkmış ise silinmesini/yok edilmesini/anonim hale getirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle müşteri aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verileri işbu madde kapsamında verilen onayına ya da kanuna aykırı olarak işlenmiş ise bu onayına ya da kanuna aykırı veri işlemeden doğmuş doğrudan zararlarının tazminini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili onay bölümünü tıklayarak yukarıdaki kapsamda kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.

TAKSİT-LE HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme’yi onaylayarak aşağıdaki koşulları okuduğunuzu, anladığınızı, içeriğini kabul ettiğinizi ve Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu beyan etmiş olursunuz. Kabul beyanınız kullanılan iletişim araçlarına uygun olarak elektronik ortamda kayıt edildiğinden ayrıca imzalamanız gerekmemektedir.

İşbu sözleşme kapsamında aşağıdaki hükümler düzenlenmiştir.

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme (“Sözleşme”) Gül Sk. No:3/B Akatlar 34335 / Beşiktaş / İSTANBUL adresinde ikamet eden Finovatif Finans Teknolojileri Anonim Şirketi (bundan sonra “Finovatif” olarak anılacaktır) ile Taksit-le Platformu (bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır) aracılığıyla hizmet alarak Finovatif müşterisi olma şartlarını kabul eden ve Taksit-le hizmetinden (bundan sonra “Hizmet” olarak anılacaktır) faydalanan kişi (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında (hepsi birden “Taraflar” olarak anılacaktır) aktedilmiştir.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşme kapsamında aşağıda belirtilen tanımlar, karşılarında yer alan anlamlarda kullanılacaktır.
Ticaret Ünvanı                   : Finovatif Finans Teknolojileri Anonim Şirketi
Merkez Adresi                    : Gül Sk. No:3/B Akatlar 34335 / Beşiktaş / İSTANBUL
Web Sitesi                             : www.finovatif.com ve www.taksit-le.com
Mersis No                              : 0388081561600017
E-posta Adresi                  : info@finovatif.com , info@taksit-le.com
Taksit-le Sistemi             : Finovatif’in geliştirmiş olduğu ve tüm fikri mülkiyet ve kullanım hakları Finovatif’e ait olan, müşterilerin, online ve fiziksel satış noktalarından mal ve/veya hizmet alımlarında ihtiyaç duydukları finansmana, anlaşmalı finans kuruluşları aracılığıyla anında erişimini, kredi başvuru ve kredi kullandırılması dahil tüm süreçlerin ilgili finans kuruluşları ve satıcılar ile arasında kurduğu güvenli ortam üzerinden gerçekleşmesini temin eden finansman aracılık sistemini ile sistem yapısındaki web & mobil tabanlı bayii ve müşteri önyüz, arka ofis modül ve uygulamalarının tamamını ifade eder.
Taksit-le                               : Müşterilerin, Taksit-le Sistemi aracılığı ile mal ve hizmet alımlarında finansman başvurularını yaptıkları önyüz başvuru ve kullandırım sürecine ait ‘Taksit-le’ marka ve logolu ödeme yöntemini temsil eder.
Taksit-le İşyeri                : Finovatif ile sözleşme imzalamış Taksit-le Sistemi aracılığı ile müşterilerine mal ve hizmet alım imkânı sunan gerçek ve/veya tüzel kişi/işletmeleri ifade eder.
Hizmet Kanalları           : Taksit-le İşyerinin online ve/veya fiziksel satış yaptığı mağazalarının tamamı ifade eder.
Finansman                        : Finans Kuruluşları tarafından, müşterilerin mal ve hizmet temini için tahsis edilen finansman ve kredileri ifade eder.
Başvuru                              : Müşterilerin finansman talebi ile birlikte finansman başvurusu için gerekli bilgileri içeren başvuruları ifade eder.
Hizmet                                 : Müşterilerin, Taksit-le işyerlerinden Taksit-le sistemi aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetlerin tamamını ifade eder.

3. MÜŞTERİ BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme’de sayılan hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası (TCKN), doğum tarihi, cep telefonu, e-posta, anne kızlık soyadı bilgileri ve finansman başvurusunun değerlendirilebilmesine yönelik Finans Kuruluşlarının talep ettiği diğer gerekli bilgiler talep edilecektir.

4. HİZMET BAŞVURU SÜRECİ

 • Taksit-le İşyerlerinin çalışma modeline ve Finans Kuruluşlarının finansman sağlayacakları ürün özelinde farklılıklar olabilecektir.
 • Taksit-le ekranları üzerinden girilen Müşteri bilgileri, ürün bilgileri ve talep edilen finansman koşulları (vade, tutar) Finans Kuruluşu’na iletilir. İletilen bilgiler dahilinde Taksit-le sistemine entegre Finans Kuruluşları finansman değerlendirmesini yapar.
 • Değerlendirme neticesinde olumlu olup teklifte bulunan Finans Kuruluşlarının teklifleri ve detay koşulları (vade, taksit tutarı, toplam ödeme tutarı, faiz oranı, masraflar, teklif geçerlilik süresi vb.) Taksit-le üzerinden Müşteri’ye iletilir.
 • Müşteri, teklif veren Finans Kuruluşları arasından tercihini yapar.
 • Müşteri, Finans Kuruluşu tarafından kendisine sunulan tüm kredi evraklarını (finansman sözleşmesi, finansman ödeme planı, transfer talimatı ve varsa Finans Kuruluşu’nun talep ettiği ilave dokümanlar) ıslak imzalı ya da dijital olarak onaylar.
 • Müşteri’nin onayı sonrası Finans Kuruluşu finansman kullandırarak ilgili tutar, müşteri talimat verilen Taksit-le İşyeri hesabına Finans Kuruluşu tarafından aktarılır.
 • Finans Kuruluşu, finansman başvurusunu onaylama ve reddetme konusunda tek yetkilidir. Finansman kullandırılacak olan Müşterilerin seçimi hususunda Finovatif herhangi bir beyan ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Müşterinin kanuni cayma hakkı süresi içerisinde Taksit-le İşyerine yaptığı ürün iade veya iptal talepleri ile ilgili olarak tutarların İşyeri tarafından Müşteri’ye aktarımına yönelik Finovatif’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, Finovatif sadece sürecin bilgi akışını sağlamakla yükümlüdür.
 • Müşteri, kullanılan finansmana ilişkin tüm soru, şikayet v.b. hususlarda Finovatif’in bilgi verme ya da Finans Kuruluşu’na ait bilgilere erişim yetkisi olmadığı için doğrudan Finans Kuruluşu ile irtibata geçmesi gerektiğini kabul eder.
 • Finovatif’in ürünün iadesinde ve/veya ilgili tutarın iadesinde ve/veya finansmanın iptali süreçlerinde, bu süreçlerde İşyerlerinin veya Finans Kuruluşlarının uygulayabileceği masraf ya da ücretlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Müşteri ile İşyeri arasındaki iptal/iade süreçlerden doğan anlaşmazlıklar ile ilgili Finovatif’in ve Finans Kuruluşu’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. HİZMET KULLANICISINA YAPILACAK BİLGİ VE BİLDİRİMLER

Müşteri, Finovatif tarafından kendisine SMS, resim, animasyon vs. multimedya nesneleri içeren MMS (Multimedia Messaging Service), wap-push (WAP adresi bağlantısını içeren özel kodlanmış bir mesajın müşteriye ulaştırılmasıdır), local notification (uygulamanın veya web sitesinin müşteriye ekran üzerinden veya diğer elektronik haberleşme kanalları kullanarak yaptığı bildirimlerdir), push notification (Finovatif sistemlerinin müşterinin masa üstü bilgisayarı, cep telefonu veya kullandığı diğer elektronik iletişim araçlarına gönderdiği elektronik mesajları içerir), elektronik posta, sesli arama, mektup veya benzeri iletişim kanalları vasıtasıyla Finovatif’in ürün, hizmet ve kampanyaları hakkında, ürün veya hizmetlere ilişkin bilgilendirme iletileri göndererek bilgilendirme yapılmasını kabul ve beyan eder.

6. MÜŞTERİ SORUMLULUKLARI

Müşteri;
 • Finovatif ile akdi ilişkinin işbu Sözleşme’deki koşullara, varsa Taraflar arasındaki ilgili anlaşmalara, ilgili yasal mevzuata, BDDK ve TBB düzenlemelerine, Finans Kuruluşları arasındaki anlaşmalara tabi olacağını,
 • Hizmet’i kullanmak için ilgili kanunlar çerçevesinde gerekli yasal ehliyete sahip olduğunu, ehliyetsizlikle ilgili hususlarda Finovatif’e hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini, özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olmasının Finovatif’i özel yazılı bildirim olmadıkça bağlamayacağını,
 • Hizmet’ten yararlanmak için Finovatif’e verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, Finovatif’in bu bilgilerin doğruluğuna güvenerek işlem yaptığını,
 • Finovatif’in kanunen yetkili kılınan makam ve mercilere yaptığı bilgi açıklamalarının sır saklama yükümlülüğünün ihlali niteliğinde olmadığını, Finovatif’in bağlı olduğu grup şirketleri veya iştirakleri arasındaki bilgi ve belge alışverişi ile, Finovatif’in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı kişiler ile yaptığı sözleşmeler çerçevesinde bu kişilere yapacağı bilgi ve belge açıklamalarının, sır saklama yükümlülüğünün ihlali olarak nitelendirilmeyeceğini,
 • Finovatif’in, mümkün olan en iyi hizmeti verebilmek için sürekli kendini yenilemekte olduğunu ve bu nedenle, Müşteri’ye verdiği Hizmet’i, şekil ve içerik itibariyle her zaman önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebileceğini,
 • Hizmet kapsamında Finovatif tarafından gönderilen SMS’lerin “Taksit-le” başlığı ile iletileceğini bildiğini, bunun dışında farklı bir başlık ile gelen SMS’lere itibar etmeyeceğini aksi halde söz konusu olacak zararlardan dolayı Finovatif’in sorumlu olmayacağını,
 • Bu hizmet kapsamında Finovatif tarafından gönderilecek elektronik posta bildirimlerinin info@taksit-le.com belge@taksit-le.com, taksit-le@taksit-le.com, info@finovatif.com, adreslerinden iletileceğini bildiğini bunun dışında farklı bir başlık ile gelen elektronik postalara itibar etmeyeceğini aksi halde söz konusu olacak zararlardan dolayı Finovatif’in sorumlu olmayacağını,
 • Hizmet’e ve/veya Hizmet’e bağlı olan sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir faaliyet ile iştigal etmeyeceğini, Finovatif tarafından ayrı bir sözleşme ile izin verilmediği müddetçe Hizmet’i işbu Sözleşme’de ve sair ilgili belgelerde belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayacağını, kullandırmayacağını,
 • Hizmetler’e erişimde kullanılan şifrelerin, cihazların, internet sisteminin korunması, yetkisiz kişilere ifşa edilmesi, düzenli aralıklarla değiştirilmesi ve Hizmet kullanılarak gerçekleşen her türlü işlemlerin güvenliğinin muhafaza edilmesinin kendi sorumluluğunda olduğunu,
 • Platform üzerinden hiçbir şekilde yanlış bilgi verilmeyeceğini veya başkasının kişisel bilgilerini kullanarak (kimlik bilgisi, cep telefonu, vb.) başvuru yapılmayacağını,
 • Hizmet’in güvenliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek hiçbir bilgiyi (cep telefonu numarası, kimlik bilgileri vb.) üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını ve bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınacağını,
 • Aldığı ürün veya hizmetin kusurlu veya ayıplı olmasından Finovatif’in sorumlu olmadığını, ilgili işyerinin sorumlu olduğunu, ürün/hizmetin iptal/iadesini ilgili Taksit-le İşyeri ile çözümlemesinin kendi sorumluluğunda olduğunu,
 • Ürün/hizmet iptal/iadesi durumunda ilgili finansmanın iptal sürecinin finansmanın kullanıldığı Finans Kuruluşu ile irtibata geçilerek çözümlenmesinin Müşterinin kendi sorumluluğunda olduğunu,
 • Finovatif’in gönderdiği SMS mesajlarının Müşteri’ye ulaşmamasından veya Finovatif kayıtlarında Müşteri’nin bildirdiği birden fazla cep telefonu numarasının bulunması nedeniyle ortaya çıkabilecek aksaklıklardan Finovatif’in sorumlu olmayacağını,
 • Finovatif’in, gerekli gördüğü hallerde herhangi bir gerekçe gösterilmesine ve bildirim yapılmasına da gerek olmaksızın Müşteri’nin Hizmet’i kullanım yetkisini her zaman re’sen sonlandırabileceğini,
 • Müşteri’nin Hizmet’i kullanılarak gerçekleştirdiği işlemlerden doğabilecek anlaşmazlıklarda Finovatif kayıtları ve işlemin gerçekleştirildiği andaki değerinin esas alınacağını,
 • Finovatif’in, Sözleşme hükümlerinde yaptığı değişiklikleri www.taksit-le.com üzerinden Müşteri’ye bildireceğini ve söz konusu değişikliklerin www.taksit-le.com üzerinden yayınlandığı anda Müşteri için bağlayıcı olacağını,
 • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin veya maddelerinin hukuken geçersiz addedilmesi ya da uygulanmasının herhangi bir şekilde mümkün olmaması durumunda söz konusu madde ya da maddelerin Sözleşme’nin esaslı unsurlarından olmaması şartıyla, Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyeceğini,
 • İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’nın uygulanacağını ve ihtilafların hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan’da bulunan) Adalet Sarayı Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu,
 • Taksit-le Platformu üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak Taksit-le Platformu üzerinden verdiği komutların yazılı talimat niteliğinde olduğunu, ayrıca her bir işlem için yazılı talimat alınmaksızın söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Finovatif’i yetkili kıldığını,
 • Finovatif’in uygun gördüğü teknolojik altyapı kullanılarak, bulunduğu/bulunacağı yer ve lokasyon bilgilerinin tespit edilmesini ve alınmasını, push ya da local notification vs. aracılığıyla bu bilgi ve veriler kullanılmak suretiyle bulunduğu/bulunacağı uygun lokasyonlarda, kendisine her türlü pazarlama, reklam, kampanya, ilan ve tanıtım mesajlarının iletilmesini, bu bilgi ve verilerin, başta ürün ve hizmetlerin pazarlanması olmak üzere, her nevi pazarlama, reklam, tanıtım, ilan, kampanya ve/veya benzeri amaçlarla kullanılmasını, gerekli olması halinde, Finovatif tarafından belirlenen kampanya detaylarının müşteriye SMS, e-posta ve müşterinin Finovatif ile paylaşmış olduğu diğer iletişim kanalları aracılığı ile gönderilmesini,
KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

7. FESİH

İş bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Müşteri işbu Sözleşmeyi en az iki ay önceden info@finovatif.com adresine bildirimde bulunmak suretiyle feshedebileceklerdir.